Visie 

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven was de ontdekking dat wij mensen ons op een ontwikkelingsweg bevinden naar steeds hogere niveaus van bewustzijn en bestaan. De tweede was dat wij ons op die weg op een cruciaal punt bevinden.

Een evolutie die vele miljoenen jaren duurde bracht ons tot wat wij nu zijn: een zelfstandige persoonlijkheid met een eigen ik-bewustzijn. De opgave is nu om in dit persoonlijke ik de goddelijke kern ofwel ons hogere geestelijke zelf te activeren. Anders gezegd: de bewustzijnskracht van onze innerlijke geest vol tot ontplooiing te brengen. Die innerlijke geest is de hogere geestelijke mens in ons die in elk mens op aarde leeft. Het is het geestelijke zelf, het beeld van God, datgene wat wij in diepste wezen zíjn.

Met het aangaan van die opdracht begint tegelijkertijd een totaal nieuwe fase in de ontwikkeling van de mensheid.

De oude tijd

De eerste periode, de tijd waarin het ik, de eigen persoonlijkheid, geleidelijk aan tot ontplooiing kwam, kunnen we de 'oude ontwikkelingstijd' of de 'oude ontwikkelingsweg' noemen. 'Oud' omdat het een wereld en een situatie betreft, die haar taak inmiddels grotendeels heeft vervuld en daarom ten einde loopt. Kenmerkend voor de oude weg is dat wij mensen van buitenaf worden geleid. Dat was of is nodig omdat wij in die tijd noch een stevig eigen ik, noch een eigen oordeelsvermogen bezaten. Profeten en andere religieuze en kerkelijke leiders bepaalden daarom het leven van ons mensen en vertelden hoe wij moesten leven en wat wij moesten denken, doen en laten.

In die oude wereld waren wij meer groepsmensen dan individuen. Als gevolg van de sturing van buitenaf en het ontbreken van eigen ikkracht of geestkracht waren wij gebonden, afhankelijk en onvrij. En omdat het individuele, het eigene, dat waarin je je van anderen onderscheidt, nog onvoldoende aanwezig was, telde dat in het sociale leven niet mee.

De nieuwe tijd

Het bijzondere van onze 21e eeuw is, dat alle tekenen er op wijzen dat dwars door die oude, ondergaande wereld, een nieuwe wereld bezig is te ontstaan. Die nieuwe wereld vindt haar uitgangspunt niet buiten ons, maar in het innerlijk van ons mensen. Zij gaat uit van de goddelijke kern die in iedere individuele mensenziel leeft en werkt. Dat betekent dat de ontwikkeling van ieder individu op aarde van het grootste belang is.

Kenmerkend voor de nieuwe weg is dat wij als persoon steeds meer vanuit de zelfbewuste activiteit van onze innerlijke geest gaan voelen, denken, handelen én verantwoordelijkheid nemen en dragen. Daardoor ontstaat er niet alleen een heel nieuwe verbinding met jezelf, maar ook met andere mensen, de wereld, de natuur en met God.

Tijd van overgang

Onze huidige tijd wordt gekleurd door deze gigantische veranderingen die zich in individuen en tussen mensen voltrekken. In dat veranderingsproces hebben we niet alleen te maken met de oude én de nieuwe wereld, maar ook met de overgang tussen beiden. Die overgangsperiode brengt veel chaos en verwarring teweeg. Mensen raken de weg kwijt. De sturing en geborgenheid die de oude wereld gaf, werkt niet meer en de krachten die bij de nieuwe wereld horen en die ons vanbinnenuit op een nieuwe, vrije, wijze zullen leiden, zijn nog onvoldoende ontwikkeld.
Die drie elementen: de overblijfselen van de oude wereld, de opgaven van de nieuwe wereld, én de onzeker makende overgangsverschijnselen van de oude naar de nieuwe, komen we op alle gebieden van het leven tegen. Ze zijn te herkennen in de vraagstukken waar mensen in de politiek, in het religieuze leven en in de wetenschap mee worstelen. Maar ook in de wereldwijde onrust en onvrede en het zoeken naar nieuwe vormen. Daarnaast in de vele vragen en problemen waar we in relaties, in samenwerkingsverbanden en in processen in onszelf mee geconfronteerd worden.

Grootsheid en chaos

Persoonlijk word ik diep geraakt door de grootsheid van de opdracht waar wij mensen in deze tijd voor staan. Tegelijkertijd ben ik sterk begaan met de chaos en de problematiek die de periode van overgang in mensen en in de samenleving teweeg brengt. Mensen zien dat de oude wereld die houvast bood verdwijnt en treuren om wat verloren gaat. Zij voelen zich angstig en onzeker. Want waar gaat dit heen?

Het is belangrijk dat zij beseffen dat al deze ingrijpende veranderingen onlosmakelijk met de menselijke evolutie verbonden zijn en deeluitmaken van een groot kosmisch ontwikkelingsproces. Een proces dat in wezen al vele miljoenen jaren aan de gang is en de mensheid stap voor stap verder brengt in haar ontwikkeling naar hogere niveaus van bewustzijn en bestaan. Zij het met veel vallen en weer opstaan.

Inzicht

De inzichten die ik onder woorden breng ontleen ik aan jarenlange studie van esoterische stromingen, met name van de antroposofie, én aan mijn waarnemingen in de praktijk van het leven.

De spirituele kennis die ik zo verkreeg heb ik verder uitgewerkt en pas ik toe in mijn werk.

Ik zie dat mensen zich in de processen die ik beschrijf herkennen en dat het hen helpt het leven, zichzelf, hun relaties en wat er in de samenleving gebeurt, beter te begrijpen. Daardoor kunnen zij de vragen en de situaties waar zij voor staan een plaats geven. Bovendien wordt duidelijk wat er nodig is opdat de weg naar de toekomst op de juiste wijze verder gaat.

De kennis en inzichten die ik verworven heb voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, zie ik als het doel van mijn leven en mijn werk.

 

naar boven